PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

 

Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta; ab homine iniquo et doloso eripe me, quia tu es Deus meus, et fortitudo mea.

(Ps 42, 1-2)

Suď mne, Bože, a rozhodni mou při proti nesvatému lidu. Od člověka nespravedlivého a lstivého mne zachraň, neboť ty jsi můj Bůh a má síla.

(Žl 42, 1-2)

 

+ + +

VŠECHNY VEŘEJNÉ MŠE SVATÉ I JINÉ BOHOSLUŽBY JSOU Z NAŘÍŽENÍ

J. E. MSGRE VLASTIMILA KROČILA, BISKUPA ČESKOBUDĚJOVICKÉHO, ZRUŠENY. 

Podrobnosti jsou uvedeny níže.

 

Od soboty 21. března je k soukromému uctění za mříží pod kruchtou děkanského kostela vystaven obraz PANNY MARIE PÍSECKÉ, jenž je paládiem (ochranou) města Písku a jeho obyvatel.

 

 

Sdělení píseckého faráře

 

Milí bratři a sestry,

prožíváme spolu s ostatními mimořádnou situaci. Prosím, spojme se v modlitbě za nemocné a za nás za všechny. Vzhledem k dění, které se stále mění, bude až do odvolání platit v naší farnosti toto:

Mše svaté v neděli i ve všední den jsou zrušeny. To platí i pro mše svaté v okolních venkovských farnostech. Děkanský kostel bude otevřen k osobní modlitbě přes den alespoň „k mříži“ u hlavního vchodu. Přesto prosím, zvláště Vás starší, abyste zůstávali kvůli vlastní ochraně zdraví, raději doma.

Úmysly mší svatých za Vaše blízké kněží odslouží individuálně v termínech, které jste si domluvili.

Udělování svátosti křtu dětem se bude slavit v kostele v rodinném kruhu. Vždy záleží na domluvě s kněze s rodinou. Ale spíše bych doporučil nechat křest dítěte až po uplynutí mimořádné situace.

Na pohřeb je udělena výjimka v ustanovení vlády ČR, neplatí zde žádná omezení. Přesto doporučuji raději pohřeb v rodinném kruhu s možností mše svaté nebo bohoslužby slova.

Ke svátosti smíření se můžete domluvit osobně s knězem k jejímu individuálnímu slavení. Stejně tak, pokud budete potřebovat osobní rozhovor nebo modlitbu. Nebojte se zavolat.

Kněží jsou také ochotni donést svátost Eucharistie. Vždy ale dbejte ochrany zdraví a zachovávání všech státem nařízených opatření.

Ruší se výuka náboženství a příprava dětí na 1. svaté přijímání. Dle vývoje situace budeme s rodiči řešit náhradní termín udílení této svátosti.

Doporučuji využít přenosů denních bohoslužeb a duchovních programů na TV NOE a společných setkávání v malých společenstvích či rodinách k modlitbě a rozjímání nad Božím slovem.

Vnímejme tuto dobu jako znamení času, které se máme učit přijímat, rozlišovat a reagovat na ně skrze dar víry, kterého se nám dostalo, a který se může v takových situacích osvědčovat, očišťovat a posilovat.

 

Přeji Vám všem vědomí Boží blízkosti, pevné zdraví a radostnou mysl!

 

 P. Jan Doležal, farář

 

 

Nařízení českobudějovického biskupa

 

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, pomocníci v pastorační službě, bratři a sestry.

V souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 12. března 2020 od 14 hodin všechny společenské akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 30 osob, vydávám i já toto nařízení:

Na území českobudějovické diecéze ruším všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a kaplích.

Duchovní správci farností mohou po dobu trvání mimořádných opatření vhodným způsobem zpřístupnit chrámy ke svátosti smíření, individuálnímu podávání svatého přijímání, k modlitbě svatého růžence, křížové cesty, či soukromé adoraci. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku.

Kněžím se doporučuje slavit mše svaté na úmysl, o který je věřící požádají, a na kterých mohou být přítomni. Je třeba nezapomínat na duchovní službu řeholním komunitám a malým společenstvím. Snažme se každý den, zvláště pak v neděli, věnovat četbě Písma svatého a společným modlitbám v rodinách (svatý růženec a křížová cesta).

Vybízím nemocniční kaplany a kněze, aby navštěvovali nemocné a seniory ve zdravotnických zařízeních, když je potřeba udílet svátosti. Kde by kněžím nebyl umožněn vstup, mohou se obrátit na příslušného nemocničního kaplana, který má vzhledem k pracovně právnímu vztahu s nemocnicí možnost kontaktu s nemocnými a může zprostředkovat návštěvu.

Na pohřební obřady se vládní vyhlášení stavu nouze nevztahuje. Proto jsou pohřební obřady dovoleny bez omezení.

Všem věřícím na území českobudějovické diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučuji využít každodenních přenosů bohoslužeb v médiích, například Radia Proglas, Televize Noe, Televize Lux a prostřednictvím internetu i z dalších poutních míst. Nezapomínejme na možnost duchovního svatého přijímání (Kancionál č. 42). Vřele doporučuji se zapojit i do řetězce modliteb. Za mimořádně účinnou považuji modlitbu růžence a Loretánských litanií s pokornou prosbou za naše obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných i těch, kdo o ně pečují. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému pátečnímu celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel. Zvláště tento den budu prožívat spolu s vámi.

Modleme se za všechny nemocné a buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují. Obracím se na věřící s prosbou o pomoc při hlídání dětí, které nemohou do škol a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

Na všechny bratry a sestry se obracím, aby se nenechali svést k žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti jako důsledku ztráty víry v Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše Krista, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás“ (Řím 8,11).

Připojme se k těm, kteří se každý večer ve 20 hodin modlí za ukončení pandemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, i za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají. Ať jsme svědky a prostředníky Boží lásky.

Společná modlitba spojená s postem je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na naše předky, kteří mnohokrát vyprosili ukončení moru a z vděčnosti Bohu pak stavěli kostely a mariánské sloupy.

Na přímluvu Panny Marie Budějovické vám všem žehnám a jsem s vámi spojen v modlitbě.

 

V Českých Budějovicích, 13. března 2020

+ Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

 

Podpora

29.09.2019 20:07
Dary na podporu činnosti farnosti, stavební údržbu kostelů a restaurování památek můžete poukázat na účet Římskokatolické farnosti Písek: 2762394359/0800. Pro uplatnění slevy na dani z příjmu Vám může být na požádání vystaveno potřebné potvrzení.

MARIA,

Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

(Modlitba papeže Františka)

Pod ochranu tvou se utíkáme ...

FOTOGALERIE

 TOPlist

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PÍSEK Bakaláře 43/6
PÍSEK
397 01
mobil:
736 766 782 nebo 731 402 874
rmkfarapisek@seznam.cz